Приватност


Потврђујем да сам у циљу уписа на студијски програм Универзитета, добровољно дао/дала своје личне податке.

Сагласан/сагласна сам да Факултет и Универзитет, за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (матична књига рођених), који су неопходни у поступку уписа на студијски програм Универзитета.

Такође, сагласан/сагласна сам да Факултет и Универзитет могу ове податке да унесу у електронску базу података и периодично ажурирају за потребе ефикасног вођења законом прописане евиденције о упису, резултатима студирања, издавања дипломе, као и генерисање потребних статистичких података, достављање тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима.